Träd/Tree, print, 53x53cm, 2021Overview, Upper Hand Gallery, 2021


Fire Works
An exhibition of works created by fire
Duoshow with Tomas Ferm & Rickard Eklund
Upper Hand Gallery, Tritongatan 5, Gårda, Gothenburg
8:e Jan - 24:e Jan 2021


Text  for the exhibition at Upper Hand Gallery, 2021:
(translation below)

Tomas Ferm
fotografi
Mitt föräldrahem brann ner 1988. Endast ett fåtal saker fanns kvar, svårt skadade av elden. Under flera år försökte min pappa restaurera enstaka möbler, kristallglas och porslin, och någon hjälpte honom att binda om böcker som fått omslaget svett av elden. Några av mina bästa målningar brann upp, men själv hade jag flyttat hemifrån för länge sedan.
Jag hade knappt tänkt på branden sedan den inträffade, tills min pappa dog för ett par år sedan, nyss fyllda 100 år. I hans källare fann jag en svart sopsäck fylld med deformerade, delvis nedsmälta diamagasin. Väl hemma köpte jag en liten elektrisk hobbysåg och med viss möda kunde jag såga upp magasinen och plocka fram några bilder åt gången.
På utställningen visar jag ett litet urval uppförstorade, printade bilder av diamagasin och diabilder. Pappa hade en estetik där fotografen inte skulle märkas. Inga porträtt eller gruppbilder, det var det pågående livet som skulle dokumenteras. Men även om det är pappas bilder så har också elden bränt in sin signatur i bilderna. Den har tecknat brunsvarta lågor på ramarna, lämnat sot och rökspår och spräckt glasen. Bilder med ren snö har ”smutsats” ner av honungsfärgad smält plast och sot.

Tack till Erik Gustavsson och Daniel Wirgård.
Utställningen genomförs med stöd från Längmanska Kulturfonden

Tomas Ferm
photography
My parents' home burned down in 1988. Only a few things remained, badly damaged by the fire. For several years, my father tried to restore some furniture, crystal glass and porcelain, and someone helped him re-bind books that had been covered in sweat by the fire. Some of my best paintings burned up, but I myself had moved away from home a long time ago.
I had hardly thought about the fire since it occurred, until my father died a couple of years ago, just turned 100 years old. In his basement I found a black garbage bag filled with deformed, partially melted slide magazines. Once home, I bought a small electric hobby saw and with some effort I was able to saw the magazines from below and pick out a few pictures at a time.
At the exhibition I show a small selection of enlarged, printed images of slide magazines and slides. Dad had an aesthetic where the photographer would not be noticed. No portraits or group photos, it was the ongoing life that was to be documented. But even if it's dad's pictures, the fire has also burned its signature into the pictures. It has drawn brownish-black flames on the frames, leaving soot and smoke traces and cracking the glasses. Pictures with clean snow have been "soiled" by honey-colored molten plastic and soot.

Many thanks to Erik Gustavsson and Daniel Wirgård.
The exhibition is carried out with support from the Längmanska Kulturfonden

Alp, print, 53x53 cm, print, 2020Dubbbelmagasin, print, 120x95 cm, 2020Adriatiska havet / Adriatic Sea, Print, 138x100 cm,  2020